یافتن معادل فارسی واژگان بیگانه یکی از دغدغه‌های پژوهشگران می‌باشد، از آنجایی که این معادل فارسی باید رسا، منطقی و تاحدممکن مورد قبول عام باشد، نیاز است جست‌وجوی معادل، ثبت و تصویب آن در سامانه‌ای جمع‌سپاری شده باشد.

مجموعه حاضر شامل واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر پانزدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب است که با قابلیت جست‌وجو به‌صورت‌های متفاوت ارائه شده‌است. بدیهی است که ممکن است در هنگام کار کردن با این برنامه به نکاتی برخورد کنید که از دید ما پنهان مانده‌است و چنانچه ما را مطّلع فرمایید، اصلاح خواهد شد. امید است با به‌کارگیری واژه‌های مصوّب فرهنگستان ما را در غنی ساختن زبان علم فارسی یاری نمایید.

واژه‌یار سامانه‌ای است که پژوهشگران می‌توانند واژه‌های بیگانه را با فیلترهای حوزه و انواع عبارات منظم جست‌وجو نمایند و به معادل‌های پیشنهاد شده، رأی مثبت یا منفی دهند، چراکه این رأی‌ها در پیشنهاد این معادل به عنوان معادلِ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی مؤثر خواهد بود‌.

پنل مدیریت این سامانه جهت استفاده افراد با دسترسی ویژه به گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شده که کاربر را قادر می‌سازد: گروه‌های کاربری با امتیاز تصویب متفاوت تعریف کند و دسترسی کاربران ثبت‌نام شده و حوزه‌ها را مدیریت نماید، پیشینه‌ی جست‌وجوی ناموفق را مشاهده کند و همچنین واژگانی که معادل مصوب ندارند را ملاحظه کرده و درصورت نیاز با توجه به رأی افراد، معادل مصوب را بازبینی نماید.

کاربر ثبت‌نام شده که دسترسی عادی دارد، می‌تواند لیست واژگان به سامانه بیافزاید و برای واژگان موجود معادل تعریف کند. واژگانی که توسط این کاربران تعریف می شود، پس از تایید کاربر با دسترسی ویژه در سامانه جهت استفاده عام قرار می‌گیرد.